Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres kontakt@cytrynaimieta.pl
 
Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko Zamawiającego,
  • adres,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • numer zamówienia, 
  • opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji oraz preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji, z poniższej listy:
          a) odstąpienie od umowy
          b) wymiana produktu
          c) obniżenie ceny
          d) usunięcie wady
          e) inny (podać jaki) ….
 
Sprzedawca rozpatrzy reklamację Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Sprzedawca o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.