REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO cytrynaimieta.pl 

 
 
Sklep internetowy cytrynaimieta.pl dba o prawa konsumenta.
Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niegodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§ 1  

DEFINICJE

SPRZEDAWCA – właściciel sklepu, firma: Kosmetyki Naturalne CYTRYNA & MIĘTA Anna Kańczuga, siedziba: ul. Lipowa 1, 59-225 Chojnów, NIP 9151538618, REGON 380982566, kontakt: telefon +48 668039902, e-mail: kontakt@cytrynaimieta.pl 

SKLEP INTERNETOWY (dalej Sklep)  –  sklep internetowy dostępny pod adresem https://cytrynaimieta.pl należący do Sprzedawcy, zawierający produkty znajdujące się w Sklepie, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia

KLIENT (KONSUMENT, ZAMAWIAJĄCY, KUPUJĄCY) – każdy podmiot dokonujący zakupu w sklepie internetowym zgodnie z niniejszym regulaminem

REJESTRACJA – bezpłatna i jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

KONTO KLIENTA – indywidualny panel Klienta, uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, w którym gromadzone są informacje o
złożonych przez Klienta zamówieniach

LOGIN – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie.

HASŁO – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie.

UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w tym Regulaminie, między Sprzedawcą a Klientem  zawierana z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia.

TOWAR – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży

ZAMÓWIENIE – wskazane przez Sprzedającego rodzaje i liczby Produktów, formy płatności i dostawy. Zamówienie musi również zawierać nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej e-mail oraz numer telefonu.
DZIEŃ ROBOCZY – oznacza dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki  korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem cytrynaimieta.pl jest regulaminem, o którym jest mowa w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

2.3. W celu dokonania zakupu Produktów oferowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą.

2.4. Wszystkie Produkty z oferty Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz oryginalnie zapakowane.

2.5. Wszystkie ceny Produktów z oferty Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

§ 3

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

3.1.  Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

3.2. Dane osobowe Klienta  przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej na odległość, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO) z dn. 17.04.2016 r.

3.3. Szczegółowe zasady ochrony Danych Osobowych zawarte są w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu.

§ 4

ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

4.1.  Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania zamówienia od Klienta.

4.2. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
4.3. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
       Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach 9:00-17:00.
       
4.4.  Klient składa zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany, dodając go do zamówienia przez wybór polecenia “Dodaj do koszyka”. Klient po skompletowaniu wszystkich towarów z zamówienia, wskazuje sposób i adres dostawy i formę płatności przez wybór polecenia “Kupuję i płacę”.  Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia, w którym Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.  Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. 
 
4.5. Realizacja Zamówienia polega na przygotowaniu Zamówienia do wysyłki na adres wskazany przez Klienta albo do odbioru osobistego Zamówienia przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy.
 
4.6. Po zrealizowaniu zamówienia, Sprzedawca powiadomi Klienta o nadaniu przesyłki na adres Klienta lub o możliwości odbioru osobistego Zamówienia.
 
4.7.  Dostępne formy dostawy:
        a) odbiór osobisty na terenie Chojnowa
        b) bezpośrednia dostawa do domu na terenie Chojnowa, dostępny w wybrany jeden dzień roboczy w tygodniu, wskazany na stronie Sklepu          
        c) dostawa kurierem, obsługiwana przez firmę GLS Poland Sp. z o.o. – dla Zamówień z adresem dostawy na terenie Polski i za granicą
        d) dostawa do Paczkomatu oraz kurierem, obsługiwana przez firmę InPost Paczkomaty Sp. z o.o. – dla zamówień na terenie Polski
 
4.8. Koszty dostawy:
      a) Odbiór osobisty zamówienia na terenie Chojnowa jest bezpłatny.
      b) bezpośrednia dostawa pod wskazany adres na terenie Chojnowa jest bezpłatna
     c) koszt dostawy kurierem lub do Paczkomatu uzależniony jest od wymiarów i wagi przesyłki oraz od kraju dostarczenia, koszt ten podany jest przy składaniu zamówienia
 
4.9.  Terminy realizacji Zamówień:
        a) odbiór własny – odbiór tego samego dnia lub w innym terminie po ustaleniu meilowym lub telefonicznym
        b) bezpośrednia dostawa do domu –  wskazane na stronie Sklepu
        c) dostawa do Paczkomatu lub kurierem – od 2 do 4 dni roboczych
 
4.10.  Klient obowiązany jest sprawdzić doręczoną przesyłkę przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub stwierdzenia niezgodności zawartości Klient ma prawo żądać od dostarczyciela sporządzenia właściwego protokołu. 
4.11. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę obejmującą dostarczane Towary. 

§ 5

FORMY PŁATNOŚCI

5.1   Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
       a) tradycyjny przelew bankowy na konto sprzedawcy 
           ALIOR BANK S.A
           nr konta 16 2490 0005 0000 4500 2441 1401
       b) płatność elektroniczna (przelewem lub kartą płatniczą) za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
           Aktualne sposoby płatności są dostępne w momencie wyboru sposobu płatności oraz określone są na stronie internetowej http://przelewy24.pl
       c) za pobraniem, gotówką bezpośrednio u kuriera 
       d) gotówką przy odbiorze bezpośrednim

§ 6

REKLAMACJE

6.1.  Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 
6.2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres kontakt@cytrynaimieta.pl
 
6.3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Zamawiającego, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer zamówienia, opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji oraz preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji, z poniższej listy :
       a) odstąpienie od umowy
       b) wymiana produktu
       c) obniżenie ceny
       d) usunięcie wady
       e) inny (podać jaki) ….
 
6.4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Sprzedawca o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

7.1.  Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wysyłki.

7.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, wg poniższego wzoru, jednak nie jest to obowiązkowe.

Dane Klienta …………..
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆOświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)
odstępuję od umowy nr (nr Zamówienia) ………….. zawartej dnia ………………..
dotyczącej zakupu następujących towarów
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
data otrzymania towarów ………….
Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny za wyżej wymienione towary na konto nr ………..
lub inny sposób (podać jaki) ……………………………………………..….
data i podpis Klienta7.3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
7.4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
7.5. Zwracany Towar nie może być użyty a opakowanie nienaruszone.
7.6. Klient zobowiązany jest zapakować Towar w sposób gwarantujący bezpieczny transport.
7.7. Zwrotu należy dokonać na adres siedziby Sprzedającego.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
8.1.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. O zmianach Regulaminu Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji konta klienta.
8.2. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści i zdjęć zawartych na stronie sklepu bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.
8.3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.